O Nas

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach jest samorządową instytucją kultury, działającą od 2007 roku. Głównymi filarami działalności MGCK jest edukacja kulturalna oraz organizacja imprez na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.

Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Centrum upowszechnia kulturę przez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Jelcz-Laskowice, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Centrum prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz dziedzictwa. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych. W ramach działalności prowadzone są zajęcia i warsztaty artystyczne oraz koła zainteresowań, wspierana aktywność zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych. Jednym z filarów funkcjonowania instytucji jest promocja kultury i dziedzictwa Gminy Jelcz-Laskowice, tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury oraz wspieranie lokalnych twórców. Aktywność Centrum skierowana jest także na edukację kulturalną i patriotyczną, sprawowanie opieki nad zabytkami, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką.

W ramach prowadzonych działań tworzone są warunki do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, upowszechnianie wiedzy o kulturze i dziedzictwie, w tym o kulturze regionalnej. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów, oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

W ramach edukacji kulturalnej, kształtujemy uzdolnienia, wspieramy talenty uczestników oraz zachęcamy do aktywnej i twórczej formy spędzania wolnego czasu.

Aktualnie z zajęć prowadzonych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach korzysta w sumie około 600 osób, w ramach 28 sekcji tematycznych. Uczestnikami i odbiorcami oferty naszego Centrum są osoby reprezentujące różne grupy wiekowe, tj. dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

Więcej informacji w zakładkach:

Imprezy stałe

 

Projekty społeczno-kulturalne: https://mgck-jl.pl/projekty/ 

Zespoły działające w MGCK: https://mgck-jl.pl/zespoly/

Edukacja artystyczna: https://mgck-jl.pl/edukacja-artystyczna/ 

Akademia Złotego Wieku: https://mgck-jl.pl/akademia-zlotego-wieku/