Kto może zostać członkiem Akademii Złotego Wieku?

Słuchaczem Akademii Złotego Wieku może zostać osoba zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, która zakończyła lub ograniczyła aktywność zawodową, będąca emerytem (w tym: pobierająca zasiłek, świadczenia przedemerytalne) lub będąca rencistą, bez względu na wykształcenie.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach AZW jest złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa na dany rok, wniesienie opłaty w wysokości i na zasadach ustalonych przez MGCK, wpisanie się na listę uczestników poszczególnych zajęć oraz przestrzeganie ustalonego regulaminu.

Popularne: