Miejsce Przyjazne Seniorom

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STATUSU MIEJSC PRZYJAZNYCH SENIOROM
w Jelczu-Laskowicach

§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady nadawania statusu „Miejsce przyjazne seniorom” w mieście i gminie Jelcz-Laskowice.
2. Akcja zorganizowana jest przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach i wzorowana jest na projekcie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora.
3. Celem projektu jest wskazanie na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice miejsc przyjaznych seniorom, np. instytucji użyteczności publicznej, obiektów sportowych i kulturalnych, placówek, kawiarni, sklepów, aptek itp. Miejsc, gdzie seniorzy mają ustalone udogodnienia, przywileje i ulgi w obsłudze oraz są przyjaźnie przyjmowani.
4. Akcja skierowana jest do Słuchaczy Akademii Złotego Wieku, aby wskazywali takie miejsca oraz do instytucji zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsca przyjaznego seniorom”.

§2
1. Warunkiem uzyskania certyfikatu „Miejsca przyjaznego seniorom” jest spełnienie następujących kryteriów, które musi spełniać instytucja wskazana przez Słuchaczy Akademii Złotego Wieku lub ubiegająca się o ten status:
– być otwartą i przyjazną dla seniorów,
– posiadać ofertę dla seniorów,
– dysponować specjalnymi zniżkami i rabatami dla seniorów,
– posiadać produkty przeznaczone specjalnie dla seniorów,
– inne kryteria w zależności od specyfiki instytucji.

2. Wniosek o uzyskanie certyfikatu „Miejsca przyjaznego seniorom” mogą składać:
– Słuchacze Akademii Złotego Wieku w Jelczu Laskowicach lub osoby fizyczne, które wskażą instytucje spełniające kryteria zawarte w §2, ust.1. Wniosek musi być podpisany przez minimum dziesięć osób,
– instytucje, które uważają, że spełniają kryteria niniejszego regulaminu, zawarte w §2, ust.1.

3. Ponadto wniosek musi zawierać:
– nazwę instytucji/ imię i nazwisko kandydata, adres kandydata,
– wskazanie miejsca, uznanego za „Miejsce przyjazne seniorom”,
– uzasadnienie merytoryczne wskazanej kandydatury.

4. Wnioski kandydatów starających się o uzyskanie certyfikatu „Miejsca przyjaznego seniorom” można składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§3
1. Miejsca, które uzyskają certyfikat „Miejsca przyjaznego seniorom” są następująco wyróżnione:
– zostanie przyznany im certyfikat i znak „Miejsca przyjaznego seniorom”,
– zostaną opisane w prasie wraz z dokładnym wskazaniem ich adresu i oferty dla seniorów,
– zostaną umieszczone na mapie „Miejsc przyjaznych seniorom”, na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach.

2. Certyfikat i znak przyznawać będzie specjalnie do tego celu powołana Komisja składająca się z 5 osób.

3. W skład komisji wchodzić będzie:
– Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury oraz pracownik M-GCK
– trzech Słuchaczy Akademii Złotego Wieku.

4. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia wniosku.

5. Wybór miejsca przyjaznego seniorom poprzedzony będzie wizytacją zgłoszonego miejsca, przez ww. Komisję.

6. Miejsca, którym zostanie nadany certyfikat „Miejsca Przyjaznego seniorom”, po upływie pół roku od dnia jego nadania, będzie wizytowany przez Komisję, w celu zweryfikowania, czy w dalszym ciągu spełnia ono kryteria zawarte w §2, ust.1.

§4
1. Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie nadawania statusu „Miejsca przyjaznego seniorom” udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury.
2. Miejsko-Gminne Centrum Kultury mieści się w Jelczu-Laskowicach w budynku Centrum Sportu i Rekreacji przy ul Oławskiej 46 (boczne wejście). Biuro MGCK czynne jest w dni robocze, w godz. 9-17, tel. kontaktowy 798 960 230, e-mail: biuro@mgck-jl.pl.

Wniosek o przyznanie certyfikatu Miejsca Przyjaznego Seniorom – do pobrania

W dniu 1 października 2017 r. podczas uroczystej inauguracji nowego sezonu kulturalnego Akademii Złotego Wieku w Jelczu-Laskowicach, honorowy tytuł „Miejsca Przyjaznego Seniorom” nadano:
– Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jelczu-Laskowicach,
– Pływalni Miejskej w Jelczu-Laskowicach,
– Cafe Ploteczka w Jelczu-Laskowicach (ul. Polna 37),
– Zakładowi Fryzjerskiemu Aliny Burdzy (ul. Oławska 20).

Za wieloletnią, przyjazną postawę wobec seniorów oraz korzystną ofertę.

Popularne: