Zapraszamy do wspólnego świętowania 100. urodzin Jana Pawła II. Podczas niezwykłej muzyczno-słownej opowieści o życiu i pontyfikacie Wielkiego Polaka, zatytułowanej „Koncertowe Pieśni Sakralne dla Papieża Polaka”, będzie można wysłuchać takich utworów jak: Ave Verum, Ave Maria różnych kompozytorów, Panis Angelicus, Błogosław Boże Papieża i innych. Nie zabraknie również Abba Ojcze czy Barki – ulubionej pieśni Jana Pawła II.

Rok 2020 Sejm ustanowił Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, zajmującego szczególne miejsce w historii Polski i Europy.

Zaśpiewa dla Państwa Monika Gruszczyńska: wszechstronnie uzdolniona i wykształcona muzycznie wrocławianka. Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, dr sztuki wokalnej, pedagog, aktorka Wrocławskiego teatru Komedia. Artystka prowadzi czynną działalność koncertową w kraju i za granicą. Uczestniczy w prestiżowych wydarzeniach, wielokrotnie zapraszana do nagrań w TVP.

 

NABYCIE WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU:
 
 
Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 i określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, z siedzibą przy ul. Oławska 46 , 55-220 Jelcz-Laskowice,
NIP 912-182-24-67 (dalej: MGCK).


I. Zasady dla uczestników wydarzeń ( dalej: Uczestników).
 
1.    Zapraszamy na wydarzenia osoby, które, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2.    W celu potwierdzenia powyższego, każdy Uczestnik biorący udział w wydarzeniu jest zobowiązany do złożenia pisemnego Oświadczenia COVID-19.
Oświadczenie COVID-19 – stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu.
3.    Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej MGCK bądź otrzymać w wersji papierowej bezpośrednio przed wydarzeniem.
4.    Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych (numeru telefonu) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
5.    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenia COVID-19 w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”.
6.    Wstęp na wskazane wydarzenia będzie możliwy tylko po wcześniejszy odebraniu bezpłatnej wejściówki lub biletu wstępu, o których MGCK będzie informowało
z wyprzedzeniem.
7.    Na terenie wydarzenia Uczestnicy są zobowiązani do:
a.    posiadania maseczki ochronnej i zakrywania ust i nosa za jej pomocą;
b.    zachowania 2m odstępu od innych Uczestników oraz zajmowania ewentualnych miejsc siedzących wskazanych przez personel MGCK;
c.    dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu na miejsce wydarzenia;
d.    przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

II. Bezpieczeństwo Uczestników

1.    Płyny do dezynfekcji : przy wejściu na miejsce wydarzenia, oraz w toaletach umieszcza się dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
2.    Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących oraz ręcznikami papierowymi. W toaletach umieszczono
w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
3.    Dezynfekcja pomieszczeń: po każdym dniu wydarzenia przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń w których wydarzenie miało miejsce łącznie z dezynfekcją klamek
i innych elementów często dotykanych.
4.    Wentylacja pomieszczeń: podczas wydarzenia i na godzinę przed nim zostaną uchylone lub otwarte okna.
5.    Zachowanie dystansu społecznego: preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 2 m.  Obsługa wydarzenia dba o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.
6.    Personel MGCK: w czasie wydarzenia obsługa wykonuje swoje czynności w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek. Obsługa wydarzenia jest poddawana każdorazowo przez rozpoczęciem dyżuru obowiązkowemu pomiarowi temperatury, jak również regularnie składa oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem. Personel MGCK został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi Uczestników. Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu MGCK biorących udział w danym wydarzeniu.
7.    Współpraca ze służbami epidemiologicznymi. MGCK wyznaczyło koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z osobą z właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

III. Polityka informacyjna

1.    Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 są udostępniane na stronie internetowej pod adresem www.mgck-jl.pl
2.    Każdy Uczestnik biorący  udział w wydarzeniu, składający Oświadczenie COVID-19 akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
3.    Najistotniejsze postanowienia z rozdziału „Zasady dla Uczestników wydarzenia” są zamieszczone w Oświadczeniu COVID-19.
4.    Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenia COVID-19.
 
IV. Skutki nieprzestrzegania Regulaminu.

1.    Uczestnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń  obsługi wydarzenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca wydarzenia bez prawa zwrotu za nabyty bilet.
2.    MGCK ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne

V. Postanowienia końcowe.

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.
3.    Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
W sobotę 24 października o godz. 19:00, w ramach programu TEATR POLSKA, będziemy gościć Teatr im. Stefana Żeromskiego z Kielc, ze spektaklem pt. „Wiśniowy sad” w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego.
 
Rosyjska arystokratka Raniewska, wraca z Paryża do prowincjonalnej posiadłości, której istotną część stanowi tytułowy wiśniowy sad. Majątek staje się areną dla wewnętrznego konfliktu bohaterki, która waha się między sprzedażą a utrzymaniem ziem rodzinnych, jednocześnie próbując dokonać rozrachunku z bolesną przeszłością.

Sztuka jest obrazem podupadłej arystokracji, która staje w obliczu rozpadu relacji międzyludzkich i dewaluacji panującego systemu. To opowieść o ucieczce przed życiem w świecie, gdzie nikt nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swój los, utrwalając fikcję i karmiąc się iluzją.

„Wiśniowy sad” oczami reżysera: „dla mnie to opowieść o marnowaniu wspólnego dobra, którym tu symbolicznie jest rodzinny majątek ze starym domem i sadem. Przyglądając się bohaterom Czechowa, zastanawiam się, dlaczego nie potrafimy porozumieć się w ważnych sprawach i podjąć wspólnego działania. Czy nie umiemy dostroić się do „nowych czasów”, zrozumieć, że zmieniający się świat wymaga innych zasad, idei? Czy poszukiwanie osobistego szczęścia i tzw. life style uniemożliwia zaangażowanie się w sprawy dotyczące także innych? Przecież wszyscy chcemy dobra…”

Czas trwania: 120 min
 

Obsada: 

Joanna Kasperek – Lubow Raniewska
Anna Antoniewicz – Ania
Dagna Dywicka – Waria
Jacek Mąka – Leonid Gajew
Krzysztof Ogłoza – Jermołaj Łopachin
Wojciech Niemczyk – Piotr Trofimow
Łukasz Pruchniewicz – Boris Siemionow – Piszczyk
Beata Pszeniczna – Szarlotta Iwanowna
Bartłomiej Cabaj – Siemion Jepichodow
Ewelina Gronowska – Duniasza
Andrzej Cempura – Fris
Andrzej Plata – Jasza

Inni realizatorzy: 

Agnieszka Lubomira Piotrowska – tłumaczka
Jan Kozikowski – scenografia i kostiumy
Sławomir Kupczak – muzyka
Filip Szatarski – ruch sceniczny
Emilia Sadowska – video

 
NABYCIE WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU:
 
 
Niniejszy Regulamin jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rekomendacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla instytucji prowadzących działalność kulturalną i artystyczną, w związku z planowanym wznowieniem pracy w okresie wychodzenia ze stanu epidemii COVID-19 i określa zasady organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, z siedzibą przy ul. Oławska 46 , 55-220 Jelcz-Laskowice,
NIP 912-182-24-67 (dalej: MGCK).


I. Zasady dla uczestników wydarzeń ( dalej: Uczestników).
 
1.    Zapraszamy na wydarzenia osoby, które, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2.    W celu potwierdzenia powyższego, każdy Uczestnik biorący udział w wydarzeniu jest zobowiązany do złożenia pisemnego Oświadczenia COVID-19.
Oświadczenie COVID-19 – stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego Regulaminu.
3.    Oświadczenie można pobrać ze strony internetowej MGCK bądź otrzymać w wersji papierowej bezpośrednio przed wydarzeniem.
4.    Rekomendowane jest wskazanie w Oświadczeniu COVID-19 danych kontaktowych (numeru telefonu) Uczestnika, aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
5.    Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenia COVID-19 w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”.
6.    Wstęp na wskazane wydarzenia będzie możliwy tylko po wcześniejszy odebraniu bezpłatnej wejściówki lub biletu wstępu, o których MGCK będzie informowało
z wyprzedzeniem.
7.    Na terenie wydarzenia Uczestnicy są zobowiązani do:
a.    posiadania maseczki ochronnej i zakrywania ust i nosa za jej pomocą;
b.    zachowania 2m odstępu od innych Uczestników oraz zajmowania ewentualnych miejsc siedzących wskazanych przez personel MGCK;
c.    dezynfekcji rąk, co najmniej przy wejściu na miejsce wydarzenia;
d.    przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

II. Bezpieczeństwo Uczestników

1.    Płyny do dezynfekcji : przy wejściu na miejsce wydarzenia, oraz w toaletach umieszcza się dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.
2.    Toalety są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących oraz ręcznikami papierowymi. W toaletach umieszczono
w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.
3.    Dezynfekcja pomieszczeń: po każdym dniu wydarzenia przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń w których wydarzenie miało miejsce łącznie z dezynfekcją klamek
i innych elementów często dotykanych.
4.    Wentylacja pomieszczeń: podczas wydarzenia i na godzinę przed nim zostaną uchylone lub otwarte okna.
5.    Zachowanie dystansu społecznego: preferowany dystans pomiędzy Uczestnikami wynosi 2 m.  Obsługa wydarzenia dba o zapobieganie tworzeniu się zgromadzeń.
6.    Personel MGCK: w czasie wydarzenia obsługa wykonuje swoje czynności w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach dokonując regularnej dezynfekcji rękawiczek. Obsługa wydarzenia jest poddawana każdorazowo przez rozpoczęciem dyżuru obowiązkowemu pomiarowi temperatury, jak również regularnie składa oświadczenia w sprawie swojego stanu zdrowia i narażenia na kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem. Personel MGCK został przeszkolony w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z trwającym stanem epidemii, w szczególności bezkontaktowej obsługi Uczestników. Przed każdym wydarzeniem sporządzana jest lista osób z personelu MGCK biorących udział w danym wydarzeniu.
7.    Współpraca ze służbami epidemiologicznymi. MGCK wyznaczyło koordynatora do spraw bezpieczeństwa sanitarnego oraz stałego kontaktu z osobą z właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

III. Polityka informacyjna

1.    Niniejszy Regulamin oraz Oświadczenie COVID-19 są udostępniane na stronie internetowej pod adresem www.mgck-jl.pl
2.    Każdy Uczestnik biorący  udział w wydarzeniu, składający Oświadczenie COVID-19 akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych.
3.    Najistotniejsze postanowienia z rozdziału „Zasady dla Uczestników wydarzenia” są zamieszczone w Oświadczeniu COVID-19.
4.    Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajduje się na odwrocie Oświadczenia COVID-19.
 
IV. Skutki nieprzestrzegania Regulaminu.

1.    Uczestnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń  obsługi wydarzenia w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca wydarzenia bez prawa zwrotu za nabyty bilet.
2.    MGCK ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno – epidemiologiczne

V. Postanowienia końcowe.

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.
3.    Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
VII Międzynarodowy Festiwal Wokalno – Organowy jest jednym z najważniejszych corocznych wydarzeń artystycznych odbywających się na terenie Jelcza-Laskowic. Z każdym rokiem koncerty gromadzą coraz większe rzesze miłośników, a wśród nich zarówno profesjonalistów, jak i amatorów muzyki. Bogaty repertuar, współbrzmienie organów połączone z różnorodnymi instrumentami oraz śpiewem solistów lub zespołów wokalno-instrumentalnych są elementami charakterystycznymi dla naszego festiwalu. Koncerty udowodnią, że organy nie służą bowiem jedynie oprawie liturgicznej, lecz stanowią wszechstronny instrument, a muzyka organowa z powodzeniem rozwija się współcześnie.

Już kolejny rok o dobór artystów zaproszonych do wzięcia udziału w wydarzeniu, a także wysoką wartość artystyczną całego wydarzenia zadbali dyrektorowie artystyczni Jan Drozdowicz – organmistrz, członek Światowej Federacji Budowniczych Organów oraz Łukasz Romanek – muzyk, pedagog, organista w parafii św. Maurycego we Wrocławiu.

Kościół pw. Św. M.M. Kolbego wyposażony jest w wysokiej klasy trzydziestodwugłosowe organy. Dzięki temu instrumentowi podczas każdego odbywającego się tam koncertu prezentowane jest pełne spektrum walorów, pozwalające słuchaczom na głębokie przeżywanie muzyki.

W tym roku będzie to prawdziwa różnorodność stylów, muzycznych emocji, obsady. Będziemy mieli okazję wysłuchać koncertu „Poznańskich Słowików” Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej  – muzycznego ambasadora polskiej kultury na świecie. Przekonamy się,  jak pięknie mogą zabrzmieć organy z kwartetem smyczkowym w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Evviva L’arte, który przeniesie nas w podróż do świata dzięków i emocjonalnych wrażeń. Bez wątpienia wielkim wydarzeniem będą recitale organowe wspaniałych artystów z Francji i Czech: Michała Novenko oraz Henriego Ormiéresa.  Mamy nadzieję, że zaproponowany program będzie dla Państwa źródłem wielu zachwytów i wzruszeń.

Międzynarodowy Festiwal Wokalno-Organowy składa się z cyklu czterech niedzielnych koncertów w wykonaniu znakomitych artystów z Polski i z zagranicy. W tym roku wystąpią:
 
Koncert 20 września 2020 – Łukasz Romanek – organy, Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki“ – dyrygent Maciej Wieloch

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej jest prawdziwym muzycznym ambasadorem polskiej kultury na świecie. Jesienią 1939 roku w Poznaniu Stefan Stuligrosz założył mały chór chłopięco-męski, który śpiewał podczas mszy św. w dwóch poznańskich kościołach. Przez 80 lat zespół tworzyło blisko 1700 śpiewaków. „Poznańskie Słowiki” dają rocznie kilkadziesiąt koncertów. Chór śpiewał we wszystkich niemal krajach europejskich, a także w USA, Kanadzie, Korei Płd. i Japonii. Najczęściej wszakże chór współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. Poznańskie Słowiki przekonują indywidualnym brzmieniem i wyrazem. Głosy śpiewaków są wyjątkowe i łączą się w bardziej ciepłe, wielowarstwowe, emocjonalne i głębokie brzmienie. Słowiki dostarczają przeżycia płynące ze świata pomysłów kompozytorów i świata muzycznych doznań, przenoszą słuchaczy w inny świat.
 
Łukasz Romanek
 
Łukasz Romanek ukończył wrocławską Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego. Studiował w klasie organów prof. Magdaleny Czajki oraz  prof. Andrzeja Chorosińskiego i dra Piotra Rojka. Doskonalił swoje umiejętności na kursach interpretacji i improwizacji organowej prowadzonych przez najwybitniejsze osobistości świata muzyki organowej. Koncertuje jako solista i kameralista w wielu kościołach i salach koncertowych w Polsce, a także w Holandii i Niemczech. Obecnie posługuje jako organista i dyrygent chóru w parafii p.w. św. Maurycego we Wrocławiu. Jest również pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu, gdzie prowadzi klasę organów oraz zajęcia z improwizacji organowej. W latach 2011-2017 pełnił funkcję wicedyrektora Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu. Artysta w swoim dorobku posiada płytę CD z muzyką organową i wokalną, którą nagrał w 2013 roku wspólnie z sopranistką Joanną Zawartko-Kołodziej.
 
NABYCIE WEJŚCIÓWKI JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU:

REGULAMIN KONCERTÓW
W RAMACH VII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
WOKALNO-ORGANOWEGO W JELCZU-LASKOWICACH
w trakcie epidemii COVID-19

§1
Koncerty Wokalno-Organowe (dalej „Koncerty”) odbywać się będą w kościele p.w. M.M. Kolbego w Jelczu-Laskowicach, przy ulicy Oławskiej 44.

§2
Organizatorem Koncertów jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury z siedzibą
w Jelczu-Laskowicach, ul. Oławska 46, 55-220 Jelcz-Laskowice (dalej: „Organizator”). Koncerty odbywać się będą według harmonogramu:

09 sierpnia 2020 – Henri Ormières – organy, kwartet smyczkowy Evviva l’arte! – muzyka filmowa
23 sierpnia 2020 – Jacek Szymański – tenor, Paweł Seligman – organy
06 września 2020 – Monika Gruszczyńska – sopran, Michal Novenko – organy
20 września 2020 – Łukasz Romanek – organy, Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki“ – dyrygent Maciej Wieloch

§3
Wstęp na Koncerty, o którym mowa w paragrafie 2. odbywać się̨ będą pod nadzorem obsługi zapewnionej przez Organizatora, na podstawie wejściówek wydawanych w trybie on-line na stronie Organizatora www.mgck-jl.pl oraz w sekretariacie Centrum Kultury.

§4
Udostępniona dla uczestników będzie jedynie połowa miejsc siedzących w  Kościele, co drugie miejsce w każdym rzędzie. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy widza:
– rodzica z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
– opiekuna z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
– osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

§5
Organizator zapewnia dla publiczności płyny dezynfekcyjne w obszarze wejścia i wyjścia.

§6
Do Kościoła nie mają wstępu osoby chore na COVID-19 lub podlegające kwarantannie. Przed wejściem do Kościoła na Koncert, każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

§7
Każdy uczestnik przed wejściem do Kościoła na Koncert będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego służby. W przypadku odmowy poddania się w/w. pomiarowi lub po stwierdzeniu u któregoś z uczestników temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie zostanie wpuszczona do Kościoła na Koncert.

§8
Wejście i przebywanie do Kościoła na Koncert możliwe jest z zachowaniem co najmniej 2 metrów odległości między osobami.

§9
Każdy uczestnik Koncertu zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy, zapewnionej we własnym zakresie, przez cały czas (również w czasie koncertu) przebywania w Kościele.

§10
Osoby oczekujące na wejście do Kościoła, stojące w kolejce, toalety,  powinny zachować odpowiedni dystans oraz unikać większych zgromadzeń.

§ 11
Wyjście publiczności z koncertu powinno odbywać się według wskazań pracowników Organizatora, z uwzględnieniem odpowiedniego marginesu czasowego na bezpieczne przemieszczanie się w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach komunikacji wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych.

§12
Przy zakupie i rezerwacji biletów kupujący wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, oraz że jego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
w związku z epidemią COVID-19.

§13
Organizator powołuje koordynatora ds. zdrowotnych. Informacje na temat jego zadań dostępne są pod numerem telefonu: 509 736 988.

§14
W trakcie koncertu zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego wydarzenia artystycznego.

§15
1.    Uczestnicy koncertu mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze na bieżąco.
2.    W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić́ Kościół, w którym odbywa się̨ koncert zgodnie z poleceniami obsługi.

§16
Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia Koncertu.

§17
1.    Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.mgck-jl.pl.